Bắt chủ tịch xã: Phó chủ tịch xã mượn tiền, vàng… của dân rồi bất ngờ bỏ trốn