Bạo lực học đường: Xôn xao video clip 3 nữ sinh tát, đá tới tấp vào mặt bạn