Bảo Kun: Sao nhập ngũ tập 2: 'Anh cả' Hoàng Tôn bị chỉ huy cho 'ăn hành ngập mồm'