Bão Haikui: Bão 13 có thể suy yếu thành áp thấp trước khi vào đất liền