Bão Damrey: Liên Hợp Quốc viện trợ Việt Nam hơn 4 triệu đô sau bão Damrey