Bác sĩ Lương: BS Hoàng Công Lương lý giải việc từ chối 9 luật sư từng 'gỡ tội' cho mình