Bác sĩ Hoàng Công Lương: Sự thật lá đơn được cho là của BS ở Quảng Ngãi xin nghỉ việc để ủng hộ Hoàng Công Lương