Bác sĩ Hoàng Công Lương: Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương