Ba Thanh Truyện: Thành phố ở Trung Quốc cấm tổ chức Giáng sinh