Apple: Sau 2 ngày ra mắt, 'Stardom' của Vũ Cát Tường đã dẫn đầu lượng bán của Apple Music