Áp thấp nhiệt đới: Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới