Anh Đức: Việt Nam vs Malaysia: Màn đấu của những họng pháo già