an toàn bức xạ: Trộm ở Nhật, phó phòng Cục An toàn bức xạ bị cách chức