AFC Cup 2018: AFC: 'Việt Nam có lợi thế tâm lý so với Malaysia'