Bộ trưởng Y tế lo sốt xuất huyết lây chéo khi bệnh nhân nằm ghép giường

Bộ trưởng Y tế lo sốt xuất huyết lây chéo khi bệnh nhân nằm ghép giường

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện phân loại bệnh nhân, nhẹ thì chuyển tuyến dưới, giữ lại ca nặng để tập trung cứu chữa.