3 nữ sinh đánh bạn: Bắc Giang: Xích mích giữa hai nhóm học sinh, một nữ sinh 15 tuổi bị đâm trọng thương