3 nữ sinh đánh bạn: Nam sinh lớp 7 phi dao làm thủng đầu bạn học