3 nữ sinh đánh bạn: Nữ sinh cấp 2 bị đám bạn vây đánh và dẫm chân lên đầu